اقتصاد مقاومتی اصلی ترین راهبرد ما است

مدیر کل امور مرزی وزارت کشور گفت: موضوع اقتصاد مقاومتی به عنوان یک راهبرد اصلی مورد توجه قرار می‌گرفت البته باید موضوع حمایت از تولید داخلی و مهم‌تر از همه توجه به معیشت مرزنشینان نیز مدنظر قرار می‌گرفت که ما در کنار هم و با هم لازم بود این فعالیت‌ها را در چهارچوب مشخص ساماندهی …