آئین نکوداشت روزهای احسان و نیکوکاری، درختکاری و زن در دانشگاه آزاد اسلامی اوز برگزار شد

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی اوز گفت: «آئین روحیه بخش پیاده روی و پاسخ به فراخوان دانشگاه آزاد اسلامی، تجلی اهمیت دادن اقشار مردمی به مناسبت ها و رویدادها و مشارکت در اقدامات عمومی توسط یک مرکزآموزش عالی است.»